Hvordan takle utroskap

I denne artikkelen skriver vi om hvordan par kan takle utroskap. Det handler om å virkelig erkjenne utroskapen og dens omfang, samt en tydelig avslutning av utroskaps-forholdet med gjennomføring av et noen rituelle handlinger.

Deretter beskriver vi det nødvendige arbeidet med tilgivelse og bygging av ny tillitt i parforholdet. Avslutningsvis beskriver vi hvordan partnerne kan velge å bruke krisen til å gå fra et ubevisst parforhold til et bevisst og kjærlighetsfullt parforhold.

Internett har ofte en dominerende rolle i forhold til utroskap. Mye kontakt og flørting skjer på nettet og oppdagelsen kommer som oftest ved at den forsmådde får tilgang til tekstmeldinger, e-poster, face book sider eller lignende.

Det første trinnet i arbeidet med å takle utroskap er erkjennelses arbeidet. Da er det viktig at alle kort kommer på bordet med en gang slik at den som har vært utro ikke flytter seg fra skanse til skanse. Det vil i seg selv oppleves som nye svik som vanskeliggjør eller til og med umuliggjør arbeidet med å gjenoppbygge tilliten i parforholdet. I noen tilfelle vil vedvarende uærlighet om omfanget av utroskap oppleves som et større svik enn selve utroskapen.

Alle kort på bordet betyr at omfanget av kontakt med utroskapspartneren, steder og sammenhenger åpent og ærlig kommer frem.  Mye tyder imidlertid på at åpenhet om intime detaljer ikke bør være en del av erkjennelsen.

Det andre trinnet i arbeidet med å takle utroskap er en tydelig avslutning av utroskapen. Vi kan på mange måter si at utroskapen i psykologisk forstand forsetter inntil både erkjennelses arbeidet og en tydelig og overbevisende avslutning er gjennomført.

På grunn av dagens teknologi med et mylder av kommunikasjons kanaler er det lett å trå feil i dette landskapet. Sporadiske "uskyldige" meldinger opprettholder utroskapsrelasjonen under ”bagatelliseringens slør” for så å eksplodere i nye smertefulle hendelser. Eller parets barn eller utroskapspartnerens partner blir involvert e.l.

Hvis avslutningen av utroskapen virkelig skal oppleves som fullstendig for alle som er involvert, er det nødvendig å gjennomføre en form for rituell avslutning av utroskaps-relasjonen. Da er det et poeng at partnerne sammen blir enige om hva innholdet i dette ritualet skal være og hvordan det skal gjennomføres. Følgende elementer kan vurderes:

Lage et respektfullt brev til utroskapspartneren der forholdet avsluttes og der vedkommende blir bedt om å ikke ta noen form for kontakt i fremtiden. Brevet signeres av den som har vært utro, samtidig som det fremkommer av brevet at det er skrevet i full åpenhet med partneren. Det skal fremgå tydelig at ”vi står sammen” og at det ikke lenger er plass til den andre mellom dem.

Som en del av arbeidet med å gjenoppbygge tillitten i parforholdet kan det være hensiktsmessig å lage et nytt regime med åpenhet rundt bruken av smart-telefoner, nettbrett og PC. 

Noen rituelle handlinger for parforholdet. Det dreier seg om ritualer som representerer en ny start og der partnerne i fellesskap finner frem til handlinger som er meningsfyllte for begge.

Når utroskapen og dens omfang er erkjent og forholdet til utroskapspartneren er avsluttet, er grunnlaget lagt for å bygge ny tillitt i parforholdet. Et slik tillitsarbeid kan inneholde følgene prosesser:

  • Den utro partneren ber om unnskyld for den smerte, urett og krenkelse som hun/han har påført den andre. Partneren tar i mot unnskyldningen som en start på en forsonings og tilgivelses prosess. 
  • Når den som har vært utro har erkjent utroskapen og dens omfang, har avsluttet relasjonen på en tydelig måte og bedt om unnskyld for den smerte, urett og krenkelse som vedkommende har påført den andre, er det viktig at den andre partneren åpner opp for en forsonings og tilgivelses prosess. Da er det viktig å kunne regulere de vonde og vanskelige følelsene overfor partneren på en god måte. Det kan ofte være til hjelp å betro seg til en god venn eller terapeut for å aktivt bearbide bearbeide de vonde følelsene. 
  • En evig nedbetaling av en utroskaps gjeld vil ikke være bærekraftig for parforholdet. Vedvarende bitterhet, skuffelses eller hat er vist å forårsake sykdom. Å tilgi er å huske at vi alle trår feil og at sjansen er ganske høy for at vi snart trenger og bli tilgitt selv. 
  • Partnerne innstiller seg på å starte en prosess for å bevisstgjøre hvordan de i fellesskap har skapt så stor avstand i parforholdet at det ble plass til en annen. I denne sammenheng er det viktig at den som har vært utsatt for utroskap innser sitt eget ansvar for at parforholdet er blitt så fattig på nærhet og intimitet. Hvordan skapte vi i fellesskap grobunn for utroskap? Hva er mitt ansvar for denne avstanden? Begge tar innover seg at de er like-verdige i dette og at krisen de er i kan omformes til et mer nært og kjærlighetsfull parforhold.
  • Begge blir enige om å søke støtte og hjelp for å gå fra et ubevisst til et bevisst parforhold. De ønsker å skjønne hvordan de kan kommunisere for å skape nærhet, hvordan de bedre kan se hverandre og la seg bli sett, hvordan de kan unngå å bruke distanse språk, hvordan de kan klare å avslutte konflikter på en god måte, og hvordan de etter hvert kan bli kjent med egne historiske  følelses-sår med tilhørende overreaksjoner.

 

Les mer om Utroskap og sjalusi her:

 

Ønsker du hjelp til å takle utroskap i ditt parforhold?
Ta gjerne kontakt med oss for en prøvetime


Noe vi holdt igjen

Noe vi holdt igjen gjorde oss svake

inntil vi innså at det var oss selv

vi holdt borte i fra

vårt levende land,

og straks fant vi fred i overgivelsen

slik som vi er

vi ga oss selv fullstendig 

Robert Frost